Ondernemingsgegevens

JNM vzw
JNM Winkel
Kortrijksepoortstraat 192
9000 GENT

winkel@jnm.be
+32 9 223 47 81

BE0413892466

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van JNM, een vzw met maatschappelijke zetel te Kortrijksepoortstraat 192, 9000 GENT, BTW BE0413892466 (hierna JNM Winkel) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website www.jnm.be/winkel. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van JNM Winkel moet de klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door JNM Winkel aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden JNM Winkel niet. JNM Winkel is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. JNM Winkel is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via winkel@jnm.be.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door JNM Winkel. JNM Winkel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Online aankopen

Door producten in de winkelwagen te plaatsen, kan je overgaan tot het bestellen ervan. De kant dient per product aan te geven hoeveel stuks van het desbetreffende producten hij wil aankopen.

Stap 1: Samenvatting

Nadat de klant op “Doorgaan naar betalen” of op “Afrekenen” heeft geklikt, krijgt de klant een samenvatting van alle producten die in de winkelwagen geplaatst zijn met daarbij de normale verkoopprijs en het gewenste bestelaantal. Onderaan het overzicht worden de verzendkosten weergegeven en daarna krijgt de klant de totale te betalen som te zien.

Opm.: JNM-Leden krijgen steeds de normale prijs (doorstreept) alsook de ledenprijs te zien.

In het geval waardebonnen geldig zijn, dan kan de klant ook hier de code van de waardebon invoeren.

Stap 2: Inloggen

Nadat de klant klikt op doorgaan naar betalen, wordt er gevraagd om:
- Ofwel aan te melden met het reeds gekende e-mailadres en wachtwoord
- Ofwel een nieuwe account aan te maken, waarbij de klant opgenomen wordt als ‘Klant’ in de database van JNM Winkel
- Ofwel direct af te rekenen, waarbij de klant alle gegevens moet invullen, maar de niet als “klant” opgenomen wordt in de database van JNM Winkel

Opm.: indien de klant reeds aangemeld was, valt deze stap weg en gaat men meteen naar de volgende stap: Adres selecteren.

Stap 3: Adres selecteren

Bij adres selecteren kan de klant aangeven naar welk adres de bestelling moet toegestuurd worden en op welk adres de factuur opgemaakt moet worden.

Stap 4: Verzending

Hier kan de klant kiezen om de bestelling gratis af te halen in de JNM Winkel in de Kortrijksepoortstraat 192 9000 GENT of om de bestelling te laten leveren via B-Post met verzendkosten.

Stap 5: Betalen

De klant dient de bestelling de betalen via een van de betaalmogelijkheden: iDEAL, Bancontact, Overboeking (= reguliere overschrijving waarbij de klant alle betalingsinfo per mail toegestuurd krijgt), KCB-App of Belfius-App.

Nadat de klant de 5 stappen doorlopen heeft en JNM Winkel de betaling ontvangen heeft, wordt de bestelling klaargemaakt en opgestuurd of in geval van afhaling in de winkel klaargezet in de JNM Winkel.

JNM Winkel is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

JNM Winkel verstuurt de bestelling één keer per week, op woensdag. Dit wil zeggen dat JNM de betaling moet ontvangen hebben voor dinsdagnacht om op woensdag verstuurd te kunnen worden.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland en Frankrijk.

De levering gebeurt door B-Post en hiervoor wordt voor:

-Binnenlandse verzending € 6,- verzendkost aangerekend. De gemiddelde levertermijn bedraagt 2 werkdagen na aflevering bij B-Post.

-Buitenlandse verzending €10,- verzendkost aangerekend. De gemiddelde levertermijn bedraagt 4 werkdagen na aflevering bij B-Post.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de betaling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan JNM Winkel binnen de 2 weken na ontvangst van de bestelling.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de JNM Winkel was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van JNM Winkel.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van JNM Winkel te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij JNM Winkel.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant JNM Winkel, Kortrijksepoortstraat 192, 9000 GENT, winkel@jnm.be , +32 9 223 47 81 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan JNM Winkel heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan JNM Winkel, Kortrijksepoortstraat 192, 9000 GENT. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt JNM Winkel zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal JNM Winkel alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat JNM Winkel op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan JNM Winkel wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door JNM Winkel geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

JNM Winkel betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de JNM Winkel klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan JNM Winkel.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant JNM Winkel zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van JNM Winkel is bereikbaar op het telefoonnummer +32 9 223 47 81, via e-mail op winkel@jnm.be of per post op het volgende adres JNM Winkel, Kortrijksepoortstraat 192, 9000 GENT. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover JNM Winkel beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt JNM Winkel zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, JNM Winkel, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken en versturen van de bestelling en het versturen van nieuwsberichten.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan JNM Winkel, Kortrijksepoortstraat 192, 9000 GENT of via winkel@jnm.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot JNM Winkel, Kortrijksepoortstraat 192, 9000 GENT of via 

winkel@jnm.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, JNM Winkel heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

JNM Winkel houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op JNM Winkel, Kortrijksepoortstraat 192, 9000 GENT of via 

winkel@jnm.be.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

JNM Winkel maakt gebruik van First party cookies. Dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door JNM Winkel om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van JNM Winkel. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).